Suurettevõtte energiaaudit

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on võtnud vastu energiamajanduse korralduse seaduse, mis seab suurettevõtetele kohustuse regulaarseid energiaauditeid läbi viima hakata. Seeläbi peavad suurettevõtted viima regulaarselt, iga nelja aasta tagant läbi ettevõttesisese energiaauditi seaduses sätestatud tähtajaks ehk kuus kuud pärast seaduse jõustumist. Ettevõtted on kohustatud tegema auditi, mis vastab määrusele, esitama 05.12.2019. Energiaauditite läbiviimise kohustus suurettevõtetes põhineb Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artiklil 8 ning ministeeriumi kinnitusel tuleb Eestil see direktiiv üle võtta.
Tasuta konsultatsioon
energiaaudit

Kes on suurettevõte?

Suurettevõteteks liigituvad ENMAKS alusel ettevõtted, mis ei ole väikese ega keskmise suurusega ettevõtted, olenemata tegevusalast või energiatarbimise suurusest. Lühidalt kokku võttes puudutavad uued nõuded ettevõtteid, kus töötajate arv on 250 või rohkem või kus ettevõtte bilansimaht on suurem kui 43 M€ ja/või müügitulu on suurem kui 50 M€ (emaettevõte või konsolideeritud, arvestatakse ka rahvusvahelisi kontserne ning omanikke teistes riikides). Eestis on selliseid ettevõtteid ligi 300.
Ettevõtjal on õigus tõendada suurettevõtete hulka mittekuulumist, kui selleks on alust, esitades vajalikud dokumendid (viimane majandusaastaaruanne) juhul, kui riik selle kohustuse üle järelevalvet teeb. MKMi koostatud ettevõtete nimekirja leiate SIIT.
Energiaaudit koosneb üldiselt energiakasutuse vaatluse ja analüüsi osadest. Vaatluse osas annab energiaaudit ülevaate ettevõtte energiakasutusest, selles käsitletakse energiaallikate kasutamist ettevõttes üksikute allikate (elekter, gaas, küte, kütused jne) ja peamiste kasutamisotstarvete (nt tootmisprotsess, valgustus, hoonete sisekliima tagamine) kaupa. Analüüsi osas kirjeldatakse võimalusi energiakasutuse optimeerimiseks ning hinnatakse nende tehnilist ja majanduslikku põhjendatust.
Energiaauditi peab ettevõttele tegema sõltumatu kolmas osapool ja audit peab vastama energiaauditi miinimumnõuetele. Tööstusettevõtte puhul peab olema kaasatud EQF tase 8 energiatõhususe spetsialist, muul juhul piisab EQF tasemest 7. Samuti soovitatakse kaasata ülejäänud meeskond vastavalt ettevõtte spetsiifikale. Näiteks, kui soovite, et läbianalüüsitaks suruõhu- ja valgustussüsteemid, on ainult energiatõhususe spetsialistist ei piisa, tuleks nõuda ka kogemustega suruõhu- ja valgustusspetsialistide kaasamist.

Millest energiaaudit koosneb ja kes seda teha võib?

energiaaudit

Kas suurettevõtte energiaauditi läbiviimiseks jagatakse toetust?

Otsest toetusmeedet selle auditi läbiviimiseks ei ole, kuid KIKi kaudu rakendatava ressursitõhususe meetme raames võib saada toetust ressursiauditi läbiviimisele, mis katab ka energiaauditi nõude. See kehtib vaid töötleva tööstuse ja mäetööstuse tegevusvaldkondadest ettevõtetele. Valdkonna määratlemine käib EMTAKi koodi alusel – põhitegevusala peab olema EMTAK B või C. Toetuse suurus on 50% auditi maksumusest, maksimaalselt 7500 € ettevõtte kohta.

Energiaauditi koostamise etapid

suurettevotte auditiskeem

Mida DeltaE pakub ja mis on järgnevad sammud?

DeltaE inseneribüroo eesmärgiks on pakkuda täislahendust ja vastavalt kliendi vajadustele koostada audit, mis täidab kõik eesmärgid! Täielik audit koosneb neljast etapist, kus energiaaudit tagab nõude täitmise, energiasäästmislahenduste audit töötab välja tehnilised lahendused ning hoolduse analüüsi ja tootmise optimeerimise auditid töötavad tootmisspetsiifilised meetmed. Meie pädevuses on tipptasemel auditite koostamine, mis hõlmab ressursse, energeetikat, tööstushooldust ja tootmise optimeerimist. Olgu mainitud, et energiaaudit üksi ei loo ühtegi tehnilist lahendust!

Soovid tasuta konsultatsiooni auditi läbiviimiseks?

Võta ühendust

Konsultatsiooniettevõte vs. DeltaE

DeltaE
Inseneribüroo

Konsultatsiooni-
ettevõte

1. Standardaudit


2. Projekteerimise võimekus ja kogemus


3. Energiasäästmislahenduste auditi koostamine


4. Tehniliste lahenduste paigaldus- ja realiseerimiskogemus


5. Kompetentseim ja laiapõhjalisim meeskond


6. Tehnika kaasamine ja baasmõõtmiste läbiviimine


7. Lisaanalüüside ja mõõtmiste võimalused


8. Seire- ja monitoorimissüsteemide lahendused


9. Mehaanika ja tööstusvaldkondade erikäsitlus (optsioon)


10. Tootmis optimeerimise erikäsitlus (optsioon)


Soovid tellida oma ettevõttele energiaauditi?

Võta ühendust